Railway Metrics and Dynamics

Utställarintervju Railway Metrics and Dynamics

2022-06-09

Vem är du och vad är din roll?
– Jag heter Jan Lindqvist och är vd för Railway Metrics and Dynamics (RMD).

Vad är RMD för typ av bolag och vad arbetar ni med?
– RMD är ett svenskt, och inom kort börsnoterat, teknikföretag som utvecklar och levererar ett heltäckande system för analys och övervakning av tåg och järnvägsinfrastruktur.

Vad har RMD för målsättning med Train & Rail?
– Vi ser det som ett guldläge för att kunna utöka våra kontaktytor inom järnvägsbranschen och att vara drivande i en diskussion om hur vi snabbare kan identifiera och prioritera i framtidens järnvägsunderhåll.

Vilken fråga är viktigast ur ert perspektiv för framtidens järnväg?
– Varje år orsakar tågförseningar samt skador på järnväg och tåg miljarder euro i kostnader för företag och myndigheter.
– Fram tills nu har tekniken för att upptäcka underhållsbehov och skador på tåg och järnväg saknats, vilket kostar pengar för alla aktörer samt skadar tilliten till järnvägen som ett pålitligt transportsätt för människor och gods. Ska vi kunna ha ett effektivt, pålitligt och klimatsmart transportsätt som klarar framtidens behov så måste vi tänka nytt.

Hur arbetar ni själva idag med denna fråga?
– Vår patenterade produkt, Performance Monitoring Unit (PMU), kan med hjälp av prediktiv analys och Machine Learning hjälpa till att säkra driften i ett järnvägssystem som växer i omfattning, blir mer komplext och där en allt större del av befolkningen samt företag är beroende av att kunna transportera sig själva och gods.

– Vårt system bygger på unika, avancerade och patenterade algoritmer med vilka man kan förutse och upptäcka skador och underhållsbehov på tågvagnar, järnvägar, signalsystem och kraftledningar – allt detta i realtid.

– Med hjälp av RMD:s system kan samtliga operatörer inom tåg- och järnvägsindustrin öka sin säkerhet, punktlighet samt effektivitet och samtidigt minska kostnaderna dramatiskt.

Vad önskar ni från branschkollegor/beslutsfattare för att samhället bättre ska kunna möta efterfrågan, ekonomiska ramar och klimatmål för framtidens järnvägstransporter?
– Vi på RMD önskar att frågan om nästa generations järnvägsunderhåll ska bli högsta prioritet hos fler operatörer, infrastrukturägare, vagnägare och ECM (Entity in Charge of Maintenance, eller underhållsansvarig enhet på svenska, är ett begrepp för den organisation eller företag som är ansvarigt för ett järnvägsfordons underhåll.)

– Framtidens järnvägsunderhåll sker just-in-time och det gäller att hoppa på tåget snart för att kunna vara med i utvecklingen när det händer, säger Jan Lindqvist.

Läs mer på https://railwaymetrics.com