Varför Train & Rail  2023

Varför Train & Rail?

Behovet av gemensam kraftsamling för järnvägsbranschen

En fungerande järnvägsinfrastruktur är helt avgörande för konkurrenskraften hos svenska företag. Därför är det positivt att Sverige just nu rekordinvesterar i järnväg och infrastruktur. Medlen till Trafikverket har höjts med 21 procent och stora järnvägsinvesteringar planeras hela landet fram till 2029, till exempel fortsatt utbyggnad i norra Sverige och nya stambanor för höghastighetståg. 

Av en total järnvägsbudget på 876 miljarder, är 165 miljarder öronmärkta för drift och underhåll. Hur pengarna ska användas beslutas i den nationella planen, men den stora frågan som alla diskuterar just nu är hur långt de räcker samt vad som ska prioriteras. Många, inklusive Trafikverket, har tydligt betonat vikten av att beta av underhållsskulden, men att pengarna inte ens räcker till för att upprätthålla dagens standard fullt ut. Samtidigt stiger kostnaderna för planerade investeringar och underhåll snabbare än beräknat.

Järnvägsbranschen vädrar dock morgonluft. Det finns en stark tillväxt och framtidstro, samtidigt som det politiska engagemanget ökar kring hur vi ska möta klimatkrisens utmaningar. Det är bråttom att ställa om till det mest energieffektiva och miljövänliga transportmedlet – järnvägen.

Dessutom genomgår alla delar av branschen en fullskalig digitalisering. Allt från godsvagnar till fast infrastruktur kopplas upp och ihop – allt för att kunna bygga framtidens smarta och innovativa system.

Vägen till ett klimatsmart samhälle går på räls. Om samhället ska kunna ställa om i den takt som krävs för att möta klimatkrisen så måste en hållbar gods- och persontrafik prioriteras högt. Tyvärr finns det idag en rad förbättringsområden:


Järnvägsbranschens utmaningar

Samhällsnytta och energieffektivitet

Det svenska sättet att beräkna samhällsnyttan av tidsvinster i trafiken gynnar inte den energieffektiva järnvägen. Förändring kräver att Trafikverket värderar nya modeller för att beräkna samhällsnytta, samt att delar av deras uppdrag blir visionsstyrt i stället för prognosstyrt.

Kapacitetsbrist

Det är trångt på spåren. Delar av kapacitetsbristen går att bygga bort, bl.a. med höghastighetsjärnväg, då nuvarande stambanor kan användas till gods- och lokaltrafik. Men också digitalisering och en modernare trafikplanering skulle göra stor skillnad. Vi behöver göra allt vi kan för att öka kapaciteten.

Underhållsskulden

Vi måste beta av underhållsskulden på järnvägen. Underhåll är en billig investering och ett miljövänligt sätt att öka kapaciteten. Trafikverket har redan börjat prioritera underhåll av sliten infrastruktur, men mer behövs göras. Det skapar en mer robust järnväg med ökad kapacitet och högre punktlighet.

Digitalisera mera

Sensorer måste installeras på fordon och infrastruktur och data hanteras för ett tillståndsbaserat och prediktivt underhållssystem, för färre nedrivna kontaktledningar och spårbrott. Säkerheten är central, vi måste digitalisera samtidigt som vi möter dagens och framtida hot – utan att hindra innovation.

ERTMS

En av de viktigaste framtidsinvesteringarna är ett smartare signalsystem. Det EU-gemensamma signalsystemet ERTMS driver på digitalisering inom järnvägen och är en förutsättning för höghastighetsjärnvägar och framtida automation. Införandet måste gå snabbare, men också finansieras på samma sätt som i andra länder. Fotograf: Kasper Dudzik

En ny generation järnvägare

En annan stor utmaning som järnvägsbranschen står inför är kompetensförsörjning. Idag står många företag inför ett generationsskifte av stora delar av personalen. Värdefull kompetens måste säkras så att den inte försvinner när ingenjörer, mekaniker och andra kärnresurser går i pension.

Offentliga upphandlingar

Trafikverket måste bli bättre på att upphandla på andra premisser än pris. Det krävs mer innovationsupphandlingar och andra typer av upphandlingar som premierar ny teknik och nya lösningar, inte minst för att ytterligare stärka järnvägens roll i Sveriges nödvändiga klimatomställning.

Alternativ finansiering

Vi måste våga föreslå projekt som finansieras på andra sätt än i den vanliga budgeten. Låna pengar, skapa separata intäktsströmmar eller låt privata aktörer bygga och äga infrastruktur. Men tänk samtidigt på säkerheten, vilka aktörer och länder vill vi ge insyn i vår infrastruktur?


Vill du delta på Train & Rail?

Hör gärna av dig om vill anmäla dig, eller om du har några frågor om mässan, det kommande programmet eller alternativ för att boka monter. Maila Martin Wiberg på martin.wiberg@stockholmsmassan.se eller ring på +46 8 749 44 83.