Therese Fanqvist, Inlandsbanan

Utställarintervju Inlandsbanan

2023-01-18

Vem är du och vad är din roll ?
Jag heter Therese Fanqvist och är kommunikation- och marknadschef på Inlandsbanan.

Vad är Inlandsbanan för typ av bolag och vad arbetar ni med?
Inlandsbanan AB är infrastrukturförvaltare av den 106 mil långa järnvägsanläggningen mellan Mora och Gällivare. Inlandsbanan AB är även ägare till dotterbolagen Inlandståg AB (tågoperatör) samt Destination Inlandsbanan som arrangerar och säljer resor på Inlandsbanan. 

Hur kommer det sig att Inlandsbanan har bestämt sig för att delta på Train & Rail?
För Inlandsbanan är det viktigt att sprida kunskap och information om verksamheten då banan idag är en outnyttjad resurs med stor tillgänglig kapacitet. 

Vad har Inlandsbanan för målsättning med Train & Rail?
Vårt mål är att öka kännedomen om Inlandsbanan samt knyta kontakter bland branschkollegor och beslutsfattare. 

Vilken fråga är viktigast ur ert perspektiv för framtidens järnväg och på vilket sätt arbetar ni själva idag med denna fråga?
Att lyfta fram järnvägssektorn och Inlandsbanan som en viktig del i framtidens transportsystem. Eftersom Inlandsbanan är en oelektrifierad järnväg så arbetar vi tillsammans med partners för att hitta alternativa lösningar för drift på oelektrifierade järnvägar där exempelvis vätgas är ett långsiktigt och hållbart alternativ. Kortsiktigt finns andra lösningar som exempelvis förnyelsebara drivmedel i form av tex HVO.

Vad önskar ni från branschkollegor/beslutsfattare för att samhället bättre ska kunna möta efterfrågan, ekonomiska ramar och klimatmål för framtidens järnvägstransporter?
Vi märker nu en stor skillnad i efterfrågan på järnvägstransporter, framförallt på godssidan i form av skogsråvara såsom massaved, sågtimmer samt skogsbränslen. Kopplat till den stora industriomställningen i norra Sverige så efterfrågas även möjligheterna till transporter i form av vätgas och insatsvaror. I samband med utvecklingen i norra Sverige förväntas även en stor befolkningsökning, ca 20 %. Det innebär ökade krav på effektiva och attraktiva persontransporter vilket skulle vara möjligt med en interregional kollektivtrafik med tåg på Inlandsbanan. 
För att Inlandsbanan ska kunna vara ett realistiskt alternativ för att möta behovet och den ökade efterfrågan måste reinvesteringar och investeringar göras i järnvägsanläggningen vilket kräver ekonomiska medel från staten som äger anläggningen.