Train & Rail hållbarhet

Train & Rails arbete med FN:s utvecklingsmål

Behovet av en mötesplats för beslutfattare i järnvägsbranschen är stort och intresset för hållbara transporter på räls är större än på många år. Därför är det hög tid att samlas för att bredda och fördjupa nätverken kring framtidens mest hållbara och bekväma transporter. 

Det är en viktig del av vår verksamhet att tillsammans bygga en stark och hållbar mötesplats. FN:s 17 Globala mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra utmaningar till år 2030:

Att avskaffa extrem fattigdom.
 Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
➔ Att främja fred och rättvisa.
➔ Att lösa klimatkrisen.
 
Fyra utmanande mål som Train & Rail vill bidra till att uppnå.

Train & Rail har arbetat igenom de 17 målen och 169 delmålen och identifierat de mål som är prioriterat för Train & Rail

Globala mål 9

Mål 9: Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.
➔ Delmål 9.1: Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer. 
Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla.

➔ Delmål 9.4: Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet.
Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar.

Train & Rail arbetar med delmål 9.1 och 9.4 genom att;
➔Vi samlar de beslutsfattare inom Järnvägsbranschen som är betydande för att kunna driva utvecklingen framåt i den takt som behövs, men också kunna hålla ett fokus på hållbarheten.
➔ Vi bjuder in föreläsare och företag som är specialiserade på infrastruktur, kopplat till hållbarhet.

➔ Vi har ett antal programpunkter som fokuserar helt på infrastruktur kopplat till hållbarhet.

➔ Vi samarbetar tätt med de branschorganisationer som finns, för att kunna kommunicera de globala mål vi valt, och för dem att gå ut i sina kanaler för att skapa en medvetenhet.


Globala mål 11

Mål 11: Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.


➔ Delmål 11.2 Tillgängliggöra hållbara transportsystem för alla.

Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.


➔ Delmål 11.A Främja nationell och regional utvecklingsplanering.
Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden genom att stärka den nationella och regionala utvecklingsplaneringen.


Train & Rail arbetar med delmål 11.2 och 11.A genom att:

➔ Vi har ett stort fokus på utställare som jobbar inom Järnvägssäkerhet för att möta de behoven som finns och kommer finnas. 
➔ Vi har programpunkter som handla om just säkerhet på Järnvägen.
➔ Vi bjuder in politiker på riks, regional och kommunal nivå med ansvar för järnväg, infrastrukturfrågor och samhällsplanering att vara en del av programmet under Train & Rail. 
➔ Vi skapar planerade mötesrum för de olika parterna att mötas på, för att underlätta samarbete över gränserna.

 


Läs mer om de Globala målen här »