Rosenqvist

Utställarintervju Rosenqvist Entreprenad

2022-10-21

Vem är du och vad är din roll i Rosenqvist Entreprenad? 
– Kristian Hammarberg, vd på Rosenquist Entreprenad sedan ett par år tillbaka.

Vad är Rosenqvist Entreprenad för typ av bolag och vad arbetar ni med?
– Vi jobbar med komplexa mark- och anläggningsentreprenader i järnvägs- och kollektivtrafikmiljö. Järnvägen har ofta en komplex logistikmiljö med många olika teknikslag. Vi har tekniken, kompetensen och erfarenheten till att hantera sådana projekt. Vi räds inte svåra projekt, vi vill ha dem.

Hur kommer det sig att Rosenqvist Entreprenad har bestämt sig för att delta på Train & Rail? 
– De senaste åren har vi gått från att vara ett litet maskinföretag till en större heltäckande entreprenör inom mark och anläggning. Så vi ser det som en naturlig utveckling att vi ställer ut på Train and Rail för att visa att vi är ett entreprenadföretag att räkna med. En järnvägsmässa i Stockholm har ett bra geografiskt läge som underlättar för internationella bolag att ta sig dit. Så vi tror att det kommer finnas många besökare att visa upp sig för.

Vad har Rosenqvist Entreprenad för målsättning med Train & Rail? 
– Marknaden har förändrats. Idag är det fler internationella bolag som är med i de stora projekten, där även vi på sikt kan tillföra mycket med vår kompetens. Efter flera år med pandemi så vill vi självklart också träffa branschkollegor fysiskt, höra vad som händer på marknaden och knyta kontakter med både de nya aktörerna och gamla branschkollegor.

Vilken fråga är viktigast ur ert perspektiv för framtidens järnväg?
– Stabilitet på marknaden med bättre förutsägbarhet av upphandlarnas krav, förväntningar och volymer, så att vi får en bättre möjlighet att långsiktigt planera vår verksamhet och göra de rätta investeringarna för framtiden. Vi måste kunna se en stabil horisont på ett antal år för att veta att en satsning har bäring. Annars riskerar vi göra investeringar som vi inte kan utnyttja till fullo och som inte uppnår önskad effekt vare för oss, våra beställare eller i slutänden alla som drar nytta av våra järnvägar.

Hur arbetar ni själva idag med denna fråga?
– Vi håller oss även ständigt uppdaterade så att vi vet vad som händer på marknaden, och kan rusta bolaget utefter det. Dessutom är vi även med i FSJ, Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, där man lyfter dessa frågor. Samtidigt ser vi till att bredda oss affärsmässigt och sprider riskerna inom olika delar av mark och anläggning, så att vi inte är lika nischade som tidigare.

Vad önskar ni från branschkollegor/beslutsfattare för att ni själva ska kunna arbeta ännu bättre med att möta dessa utmaningar? 
– Att det skapas en förståelse hos bland annat upphandlarna för hur deras krav kopplar in i de tidscykler som finns i branschen på alla plan. Som exempel, om man ställer krav på elmaskiner, så måste de finnas att tillgå på marknaden. Vi vill aktivt vara med i utvecklingen av branschen, men som entreprenör behöver vi också få tid till att planera vår verksamhet i ett längre perspektiv.