Glenn Gustavsson STG

Utställarintervju Scandinavian Track Group AB

2023-02-07

Vem är du och vad är din roll i STG?
Jag heter Glenn Gustavsson och är VD på Scandinavian Track Group AB 

Vad är STG för typ av bolag och vad arbetar ni med?
Scandinavian Track Group (STG) är en ledande järnvägsentreprenör för järnvägsnätet i Skandinavien. Vi finns i huvudsak i Sverige, Norge och Danmark, men utför också uppdrag på andra platser runt om i världen.

STG rustar järnvägen för framtiden och skapar förutsättningar för en bra och hållbar samhällsutveckling.
För STG är det viktigt att finnas nära de som äger eller driver järnvägs- och spåranläggningarna så Train & Rail är en ny intressant mötesplats för STG.
STG erbjuder underhåll, byggnation och konsulttjänster i form av utförandeentreprenader eller uthyrning av personal och maskiner. Detta utförs i olika affärsområden som Ban, El, Signal, Växlar/Material, Konsult och utbildning.
Mer information om STG finns på hemsidan www.stggroup.se

Hur kommer det sig att STG har bestämt sig för att delta på Train & Rail?

Pandemin har resulterat i flera år av uteblivna direkta möten och kontakter mellan människor. Digitala möten i all ära. Men inget går upp mot att träffas, prata och utbyta erfarenheter som man kan göra på ett fysiskt möte.
Dessutom är det spännande att testa denna nya mässa.

Vad har STG för målsättning med Train & Rail?
Att STG ska få möjlighet att sprida information om den verksamhet, tjänster och produkter som företaget erbjuder. Samt att våra representanter från STG, som deltar på mässan, ska få möjligt att lyssna av branschen genom att nätverka och skapa kontakter.
Två exempel på frågor som är bra att få svar på: Vilka är de viktigaste frågorna inom branschen och vilka är de största behoven?

Vilken fråga är viktigast ur ert perspektiv för framtidens järnväg och på vilket sätt arbetar ni själva idag med denna fråga?
En bra dialog mellan beställare och utförare om upprustningen av järnvägen. 
Här är det viktigt med en vision kring hur järnvägen i Sverige, Norge och Danmark ska rustas på sikt. Med långsiktiga mål och utförandeplaner. 
Renoveringsbehovet är stort, men det fattas en långsiktig plan för detta. Om detta sköts på rätt sätt blir det lättare för utförare att planera både när det gäller bemanning, som ofta är en utmaning, och utförarande. Resultatet blir då ett ekonomiskt effektiva arbete.
Vi har bjudit in och deltagit i flera dialoger med branschen kring detta. 

Vad önskar ni från branschkollegor/beslutsfattare för att samhället bättre ska kunna möta efterfrågan, ekonomiska ramar och klimatmål för framtidens järnvägstransporter? 
Skapa en vision kring hur järnvägen i Sverige, Norge och Danmark ska rustas på sikt. En vision och beslut som inte påverkas av vilken regering som styr landet. Ett samlat politiskt framtidsbeslut om järnvägen vore på sin plats.