Anders Larsson, Strukton Rail

Utställarintervju Strukton Rail

2022-11-29

Vem är du och vad är din roll i Strukton? 
Jag heter Anders Larsson och jag är Marketing Manager (Marknadschef) på Strukton Rail.

Vad är Strukton för typ av bolag och vad arbetar ni med?
Strukton Rail är Sveriges ledande privata järnvägsentreprenör. Vi levererar infrastrukturlösningar för järnväg i Skandinavien genom att bygga och underhålla spårsystem. Vi rustar även upp spåranläggningar och förser dem med kraftförsörjning, vilket utmärker oss från våra konkurrenter. För att underhålla spårsystem långsiktigt och proaktivt har vi även digitala lösningar för bland annat besiktning och övervakning.

Hur kommer det sig att Strukton har bestämt sig för att delta på Train & Rail? 
Vi tycker det är spännande med en ny mässa i Stockholm och det känns som det finns ett behov att branschen ska samlas och ses efter pandemin. Vi vill träffa kunder, både befintliga och nya leverantörer och kollegor från branschen, men också representera oss själva som en aktör och entreprenör att räkna med. 

Vad har Strukton för målsättning med Train & Rail? 
Vår målsättning är framför allt att föra ut vårt huvudbudskap: Att järnvägen är det bästa transportmedlet ur både ett säkerhets- och hållbarhetsperspektiv och att vi är en ledande aktör inom båda dessa områden. Vi ser också fram emot att vara med i diskussioner och samtala kring de utmaningar som finns i branschen. Sen vill vi givetvis nätverka, skapa goda relationer och kanske träffa framtida medarbetare. Våra nuvarande och framtida medarbetare är vår allra viktigaste tillgång och en förutsättning för att kunna göra det vi gör.

Vilken fråga är viktigast ur ert perspektiv för framtidens järnväg?
Säkerhet och hållbarhet! En fungerande och säker järnväg är av högsta vikt för att klara klimatomställningen och ge människor möjligheter att leva, bo och arbeta i hela landet.

Hur arbetar ni själva idag med denna fråga?
Vi arbetar med säkerhet och hållbarhet varje dag i vårt dagliga arbete. Genom att bidra till ett robust och punktligt järnvägssystem är vi en del av den gröna omställningen. Men hållbarhet handlar också om till exempel jämställdhet och inkludering, två frågor som därför ingår i ett av våra prioriterade hållbarhetsområden. Lagar och föreskrifter tillsammans med vår säkerhetspolicy sätter ramarna för vårt säkerhetsarbete. Inför varje projektstart tar vi fram arbetsberedningar, riskbedömningar och arbetsmiljöplaner. Sen gör vi kontroller av arbetsmiljön genom skyddsronder och arbetsplatskontroller. Vi jobbar också aktivt med digitalisering. Vi övervakar, mäter och analyserar tillgängliga data och tar ställning till när anläggningen måste repareras eller bytas ut utifrån ett livscykelperspektiv, så att vi kan sätta in åtgärder vid rätt tid. Tekniken gör att vi kan upptäcka slitage i anläggningen innan det blir en säkerhetsrisk.

Vad önskar ni från branschkollegor/beslutsfattare för att ni själva ska kunna arbeta ännu bättre med att möta dessa utmaningar.
Eftersom vi påverkas av politiska beslut önskar vi en långsiktighet, stabilitet och förutsägbarhet i Sveriges inriktning avseende järnvägen, detta för att ge oss förutsättningar att investera in i framtiden. Av våra branschkollegor önskar vi såklart goda relationer och att vi hjälper till att utveckla varandra. Det tjänar vi alla på.